แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนภูผาม่านแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ เว็บไซต์โรงเรียนภูผาม่าน และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด


ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

2. สถานภาพ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)

1.1 ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ


1.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน


1.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม


1.4 เมนูง่ายต่อการใช้งาน


1.5 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน


1.6 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม


1.7 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้


1.8 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด


2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)

2.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์


2.2 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น


2.3 ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล


2.4 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล


2.5 ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์


2.6 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด


3. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม

3.1 ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์โรงเรียนภูผาม่าน


ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา